توجه: لطفا پس از دیافت فایل آیین نامه توسعه فاوا، نسبت به تکمیل فرم نظر سنجی ذیل اقدام فرمائید.


شرکت در نظر سنجی در خصوص آئین نامه توسعه فاوا
نام :
نام خانوادگی :
ایمیل:
موافقت/مخالف: *
موافق در صورت اصلاح:
(درج پیشنهادات)
 
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*