رديف

عنوان راهنما

گروه تدوين

سال انتشار

1

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر جهانگير عابدي كوپايي ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

2

راهنماي بهداشت رانندگان

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر صفري ، مهندس فاضله كتايون مديري خانم دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي ، مهندس ندا بختياري

1390

3

بهداشت حرفه اي در ريخته گري

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر فرشيد قرباني ، مهندس فاضله كتايون مديري  ، دكتر نوشين راستكاري ، مهندس فاطمه صادقي ، مهندس مريم رامين

1390

4

راهنماي نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر فرشيد قرباني ، مهندس فاضله كتايون مديري  ، دكتر نوشين راستكاري ، مهندس فاطمه صادقي ، مهندس مريم رامين

1390

5

راهنماي كنترل سرب در محيط كار

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر احمد نيك پي ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس مهدي علي گل

1390

6

راهنماي كنترل سليس در محيط كار

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر محمد ايماني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس مهتاب سليمي

1390

7

راهنماي جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر تيمور اللهياري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس فرين فاطمي

1390

8

راهنماي جامع حمل دستي بار

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر تيمور اللهياري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس فرين فاطمي

 

 

1390

9

راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر تيمور اللهياري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس فرين فاطمي

1390

10

راهنما و دستور العمل جامع مواد شيميايي خطرناك

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر شهناز باكند ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس حسين طلعتي

1390

11

راهنما و دستور العمل جامع بهداشت پرتوكاران

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر بهبهاني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

12

راهنماي شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار

(6 جلد)

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر فريده گلبابايي ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ، 

1390

13

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر جعفري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

14

راهنماي جامع بهداشت كارگران خدمات خودرو

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر حسن صادقي نائيني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

15

تهيه راهنماي  كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني دركارهاي اداري

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر حسن صادقي نائيني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس فرين فاطمي

1390

16

راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك (جوشكاري – برش و لحيم كار و ...)

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر نبي اله  منصوري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

17

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، دكتر نبي اله منصوري ، مهندس فاضله كتايون مديري ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر رضا عزتيان ، مهندس فريده سيف آقايي –مهندس ندا بختياري

1390

18

تدوين انواع چك ليست ها در زمينه بهداشت كار در كارگاههاي بالاي 20 نفر

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، مهندس محمد ايماني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس حسين طلعتي

1391

19

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده

دكتر الهام ميرزا محمدي ، دكتر خسرو صادق نيت حقيقي ، دكتر امير هوشنگ مهرپرور ، دكتر صابر محمدي ، دكتر اميد امينيان ،  دكتر نوشين راستكاري ، دكتر محمد مهدي سهرابي ، دكتر محمد شنبه  ، مهندس فاضله كتايون مديري ، مهندس فائزه ايزدپناه

1391

20

راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي درماني

دكتر الهام ميرزا محمدي ، دكتر خسرو صادق نيت حقيقي ، دكتر امير هوشنگ مهرپرور ، دكتر صابر محمدي ، دكتر اميد امينيان ،  دكتر نوشين راستكاري ، دكتر محمد مهدي سهرابي  ، دكتر محمد شنبه ، مهندس فاضله كتايون مديري ، مهندس فائزه ايزدپناه

1391

21

حدود مجاز مواجهه شغلي عوامل زيان آور در محيط كار

دکتر معصومه احمدی زاده، دکتر حسن اصیلیان، دکتر تیمور اللهیاری، دکتر شهناز باکند، دکتر ابوالفضل برخورداری، ، دکتر عبدالرحمن بهرامی، دکتر محمد پورمهابادیان، مهندس مهین حق شناس، دکتر علی خوانین، دکتر ابوالفضل ذاکریان، دکتر حسن‌ صادقی نائینی، مهندس فاطمه صادقی، دکتر علی صفری،

مهندس محمد جواد عصاری، مهندس محسن

 علی آبادی، دکتر ایرج علیمحمدی، مهندس فرین فاطمی، دکتر فرشید قربانی، دکتر مهدی قاسم خانی، دکتر حسین کاکویی، دکتر فریده گلبابایی، دکتر رستم گلمحمدی،

دکتر محمود محمدیان، دکتر مجید معتمدزاده، دکتر محمدرضا منظم، دکتر کاظم ندافی، دکتر پروین نصیری، دکتر احمد نیک پی،

1390

22

شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني

دكتر كاظم ندافي ، دكتر عبدالرحمان بهرامي ، دكتر احمد جنيدي ، دكتر نوشين راستكاري ، دكتر عادل مظلومي ، مهندس فاطمه صادقي ، مهندس مريم رامين ، مهندس خديجه رحماني ، دكتر اسماعيل فتح الهي ، مهندس پارساييان

 

 

 

1392

23

راهنماي چك ليست هاي خود اظهاري كارفرمايان در كارگاه از ديدگاه بهداشت حرفه اي

دكتر عبدالرحمن بهرامي ، مهندس محمد ايماني ، مهندس فاضله كتايون مديري ، خانم دكتر نوشين راستكاري  ،  مهندس فاطمه صادقي ،  مهندس حسين طلعتي ، مهندس مريم رامين ، مهندس عليرضا ابراهيمي حريري ، مهندس فهيمه حاجي ابراهيم حجار ، مهندس مريم محمد عليپور ، مهندس نرگس حوريان ، مهندس خديجه رحماني ،  مهندس حسين مشفق ، مهندس عباسعلي چمني ، مهندس حسن كريمي ، مهندس احد اكرمي باني ، مهندس آزاده كمالو ، مهندس زهره روشني ، مهندس آمنه فياضي ،

مهندس فرين فاطمي ، مهندس حميد اقتصادي ، مهندس فائزه ايزد پناه

92