آئين نامه اجرايي  اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جامعه پزشكي

 

مقدمه:

پس ازاستقرار آموزش مداوم جامعه پزشكي در كشور از سال 1375 ارتقاء كيفيت هدف آموزش مداوم قرار گرفت در اين راستا اداره كل آموزش مداوم اقدام به تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي نمودبدين ترتيب حداقل سطح قابل قبول كيفيت در كشور تعريف شد.استاندارد سازي آموزش مداوم يك پديده نو ومترقي در جهان بشمار ميرود.تدوين استانداردهاي آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشي درايران بار ديگرمؤيد نظر نماينده سازمان بهداشت جهاني است كه ايران را بعنوان الگو در كشورهاي مديترانه شرقي معرفي كرده است  طبق بند3-4  هفدهمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم.وظيفه تدوين نظام اعتبار بخشي آموزش مداوم بعهده اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي قرار داده شدتا بر اساس استانداردهاي مصوب و مورد تائيد آن شورا دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي آموزش مداوم تدوين شود.مجموعا" 30 استاندارد مورد قبول وبه تصويب رسيد،استانداردهابه دو دسته ضروري و غير ضروري تقسيم شده اند .استانداردهاي ضروري بدين معنااست كه عدم رعايت حتي در يك مورد منجر به رد صلاحيت مي شود. استانداردهاي غير ضروري، مواردي هستند كه بهتر است رعايت شوند.براي هر استاندارد چهار سطح از يك الي چهار تعريف شده است كه سطح چهار بهترين مي باشد. ذيلا"دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم اعلام مي گردد.

 

ماده1- اعتباربخشي مراكز( دولتي و غيردولتي) متعاقب درخواست مركز انجام مي شود مراكزكنوني حداكثر تا دو سال پس از ابلاغ اين آئين نامه مي بايست درخواست خود را به اداره كل آموزش مداوم ارائه دهند.

تبصره- مراكزي (مراكز كنوني)كه در طول دوره مذكور درخواست خود را اعلام نكنند  تنهابه مدت يكسال  حق ادامه فعاليت آموزش مداوم ، تحت نظارت و كنترل اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي يا مراكز معتبررا دارند.            

 

ماده2- وظيفه اعتبار بخشي بعهده كميسيون ارزشيابي واعتبار بخشي آموزش مداوم است كه در اداره كل آموزش مداوم مستقر ميباشد. بازنگري ضوابط و استانداردها و رسيدگي به اعتراضات نيزبعهده اين كميسيون  ميباشد.

اعضاء اين كميسيون عبارتنداز: 

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

نمايند تام الاختياررئيس نظام پزشكي 

نماينده فرهنگستان علوم پزشكي

نماينده انجمن آموزش پزشكي

سه نفرازاعضاء هيات علمي صاحبنظردرامرآموزش مداوم باپيشنهاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشي

دو نفر از دبيران آموزش مداوم در دانشگاههاي علوم پزشكي باپيشنهاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشي

دو نفراز مسئولين آموزش مداوم در انجمن هاي علمي وتخصصي باپيشنهاد مديركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشي

تبصره 1- مدت زمان عضويت اعضاء كميسيون 2 سال بوده وتجديد عضويت بلامانع است.

تبصره 2- جلسات كميسيون و مصوبات آن با حضور و راي نصف بعلاوه يك كل اعضاء رسميت پيدا مي كند

 

ماده 3- فرآيند اعتباربخشي آموزش مداوم براساس استانداردهاي ملي اعلام شده شامل مراحل ذيل مي شود: 

الف- گردآوري اطلاعات

گردآوري اطلاعات با استفاده از مدارك و مستندات رسيده از مركز(خود ارزيابي) و بازديد از محل وبازبيني برنامه توسط كميته نظارت و بررسي انجام مي شود.(اعضاء اين كميته توسط مدير كل آموزش مداوم و نحوه همكاري ومدت آن توسط كميسيون ارزشيابي واعتبار بخشي  آموزش مداوم معين مي گردد.)

ب- تجزيه و تحليل اطلاعات

تجزيه و تحليل اطلاعات به توسط كميته ايي متشكل ازهفت نفر نمايندگان دانشگاهها وانجمن ها (با انتخاب مدير كل آموزش  مداوم ) انجام ميشود.       

ج- تصميم گيري تصميم نهائي در كميسيون ارزشيابي واعتبار بخشي اخذ مي شود.

د- اعلام نتيجه وبازخورد نتيجه نهايي به همراه گزارشي ازتحليل نتايج.حداكثر ظرف يكسال به مركز اعلام خواهد شد.

تبصره - كميسيون موظف است گزارش موارد بررسي شده را هر 6ماه به معاون آموزشي وامور دانشجويي و بصورت دوره ائي به شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي ارائه دهد.

 

ماده4-كميسون ارزشيابي و اعتباربخشي تصميم نهايي خود را با بهره گيري از اطلاعات دريافتي در چهار حالت اعلام مي كند:

 اعتبار ممتاز ( تشويقي)، بمدت:3سال، به مفهوم برخورداري از سطحي بالاتر از حداقل سطح قابل قبول

برخورداري از تمامي 30 استاندارددر سطح بالاتر از دو.

 اعتبار كامل، بمدت:2سال، به مفهوم برخورداري از حداقل سطح قابل قبول

برخورداري از  27 استاندارد ضروري (30  استاندارد تدوين شده به استثناء استانداردهاي  18 ،  26  و 27 )حداقل در  سطح دو .

 اعتبار مشروط ( موقت)،بمدت:يكسال،به مفهوم عدم اطمينان از رعايت استانداردهاي ضروري

 در اين نوع اعتبارمركز از استانداردهاي ضروري برخوردار است اما از اجراي آنها در عمل اطمينان حاصل نشده لذادر پايان دوره تعيين شده مي بايست وضعيت مركز در يكي از  حالات  معين شود.

 رد صلاحيت ،به مفهوم عدم برخورداري از استانداردهاي ضروري

 عدم برخورداري حتي از يك استانداردضروري منجر به رد صلاحيت خواهد شد.درخواست مجدد براي اعتباربخشي پس از طي حداقل 6 ماه از اعلام نتيجه اعتباربخشي قابل بررسي است.نتيجه بررسي مي بايد حداكثرتا 6ماه از زمان ارائه درخواست مجدد  اعلام گردد.

 

ماده5- مراكز معتبراز اختيارات ومزاياي ذيل برخوردار خواهند بود:

ذكر معتبر بودن در معرفي برنامه هاي خود

صدورمجوزبرنامه هاي آموزش مداوم درچهارچوب اختيارات تفويض شده و براساس ضوابط مصوب شورايعالي آموزش مداوم

كسب قسمتي از  1%  اعتبارات دانشگاه بمنظور آموزش مداوم پرسنل به نسبت تعداد مشمولين تحت پوشش با تصويب هيات امنا

تحت پوشش قرار دادن مراكز بدون اعتبار

تخصيص سهم بيشتري از بودجه متمركز آموزش مداوم در مركز دولتي

افزودن تعرفه هاي آموزش مداوم تا سقف 100% در مراكز غير دولتي

تبصره 1- مراكز داراي اعتبار ممتازعلاوه بر موارد فوق اجازه تدوين برنامه هاي مدون خاص واجراي آنها در سطح مركز مربوطه را  خواهند داشت. اجراي اين نوع از برنامه هاي مدون تنها پس از تصويب اداره كل آموزش مداوم بصورت كشوري ممكن خواهدبود.

تبصره2- مراكز داراي اعتبار مشروط نمي توانندازمزاياي نوع 4،  5و6  استفاده كنند.

 

ماده6-جهت اطمينان از حفظ استانداردها در طول دوره اعتبار كميته نظارت وبررسي  از مراكز معتبر اطلاعات جمع آوري خواهد نمود،  لذااعتبار مراكز تا زمان برخورداري از استانداردهاي ضروري معتبربوده و در صورت تخطي از استانداردها، اعتبار مركز لغو خواهدشد.

 

ماده 7- هزينه فرآيند اعتباربخشي در تمامي موارد بعهده مركزمتقاضي است.

 

ماده 8- استانداردها و مصوبات اعتباربخشي در يك دوره  3  ساله بصورت آزمايشي اجرا شده و پس از اين دوره با بهره گيري از گزارشات و مستندات، درخصوص جنبه هاي مختلف آن تصميم گيري خواهد شد.

اين دستورالعمل در هشت ماده و شش تبصره در تاريخ 12/4/1384به تصويب شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي رسيد.